• Topbillede

Vedtægter

1.0 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er ”Hanstholm Maritime Service Network”.

 2. Foreningens hjemsted er Hanstholm.

2.0 Formål

 1. Foreningens formål er at styrke og udvikle den maritime service med tilknytning til Hanstholm Havn i bred forstand, og herunder;

  - At synliggøre hele den maritime servicekapacitet omkring Havnen udadtil, bl.a. gennem fælles markedsføring af virksomhederne og øvrige aktører omkring hav-nen
  - at styrke det interne kendskab og samarbejde med henblik på bedre betjening af kunderne, bl.a. gennem fælles møderækker, virksomhedsbesøg og projekter
  - at drive fælles bestræbelser på at hæve kompetenceniveauet i virksomhederne

 2. Foreningen og foreningens medlemmer kan blandt medlemmerne etablere un-dernetværk med specifikke formål indenfor Foreningens formål, som angivet i pkt. 2.1.

  Oprettelse af undernetværk skal godkendes af Bestyrelsen, der tillige kan træffe beslutning om nedlæggelse heraf.

3.0 Medlemskab

 1. Enhver organisation eller havnerelateret servicevirksomhed - selskaber, virksom-heder og enkeltpersoner – med hjemsted indenfor Thisted kommune kan opta-ges som medlem af foreningen.

 2. Som medlem kan endvidere – i særlige tilfælde – optages en person eller virk-somhed med hjemsted udenfor Thisted kommune, såfremt den pågældende per-son eller virksomhed har sammenfaldende interesser med foreningens formål og foreningens øvrige medlemmer.

 3. Anmodning om optagelse som medlem stiles skriftligt til Foreningens administra-tor eller bestyrelse. Godkendelse af optagelse sker af Foreningens bestyrelse.

 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for For-eningen.

  Forinden eksklusion kan ske, skal bestyrelsen have meddelt det pågældende medlem en skriftlig advarsel med en frist på en måned til at genoprette det for-hold, der begrunder den varslede eksklusion.

  Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår i hvilket eksklusionen finder sted.

 5. Eksklusion såvel som bestyrelsens afvisning af at optage et medlem kan af det pågældende medlem indbringes for Foreningens førstkommende ordinære gene-ralforsamling.

  Såfremt mindst 2/3 af Foreningens medlemmer er repræsenteret på generalfor-samlingen, kan generalforsamlingen annullere eksklusionen, henholdsvis beslut-te optagelse som medlem, med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 6. Udmeldelse kan ske skriftligt med at varsel på mindst en måned til regnskabs-årets begyndelse (1. oktober).

4.0 Kontingent

 1. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra Foreningens  medlemmer, ved ydelse af offentlige driftstilskud, ved indtægtsgivende virksomhed og ved an-den form for fundning.

 2. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

5.0 Generalforsamling

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Hanstholm i december måned.

  Indkaldelse sker pr. mail med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker med et varsel på mindst 2 og højst 4 uger.

  Det påhviler det enkelte medlem løbende at holde Foreningen orienteret om medlemmets aktuelle mailadresse.

 3. Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. november.

 4. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Orientering om budget for indeværende år
  6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af en suppleant
  9. Valg af revision
  10. Eventuelt
 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 3 bestyrel-sesmedlemmer eller mindst 25% af Foreningens medlemmer.

  Begæringen skal angive emnet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom i henhold til pkt. 5.5, idet indkaldelse sker under overholdelse af de i pkt. 5.2 angivne indkaldelsesregler.

 7. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

 8. Der kan stemmes ved fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, idet hvert stem-meberettigede medlem maksimalt kan afgive stemme på fem fuldmagter.

 9. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

 10. Vedtægtsændringer kan besluttes med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, såfremt mindst 2/3 af Foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

  Vedtages vedtægtsændringen med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stem-mer, men uden at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, indkalder Bestyrelsen efter reglerne i pkt. 5.2 til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 8 uger efter den første generalforsamling.

  På denne generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages endeligt med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlem-mer.

6.0 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

  I forbindelse med foreningens konstituerende generalforsamling vælges de to medlemmer, der i henhold til pkt. 6.2 er valgt med det laveste stemmetal, dog kun for en et-årig periode.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuelle andre funktioner.

 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 6. Bestyrelsen informerer på den af bestyrelsen valgte måde, og under respekt af regler om tavshedspligt og fortrolighed, medlemmerne om bestyrelsens arbejde.

 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en suppleant til bestyrelsen. Sup-pleanten vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

 8. Suppleanten indtræder efter bestyrelsens anmodning i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem har permanent eller længerevarende forfald.

7.0 Administrator

 1. Bestyrelsen er berettiget til at antage en administrator eller anden form for sekre-tariatsmæssig og faglig assistance, herunder f.eks. MARCOD.

8.0 Tegning

 1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med yderligere et besty-relsesmedlem, eller af næstformanden i forening med yderligere et bestyrelses-medlem, eller af den samlede bestyrelse.

9.0 Hæftelse

 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

10.0 Regnskab

 1. Regnskabsåret er 1/10 – 30/9.

 2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsau-toriseret revisor.

11.0 Likvidation

 1. Beslutning om likvidation træffes efter de for vedtægtsændringer gældende reg-ler.

 2. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om likvidation træffer generalfor-samlingen tillige beslutning om anvendelse af foreningens formue, idet formuen skal anvendes til fremme af havnerelaterede formål i Thisted kommune.

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 06/06/2018.

Nyheder

HMSN udstiller på Skipper Expo 2024

Læs mere

NOR-FISHING 2024 i Trondheim (20-22. august)

Læs mere

Danfish 2025 i Aalborg

Læs mere
Hanstholm Havn logo pos JPG